اضافه شدن رشته کارشناسی روانشناسی

بنا به درخواست شما عزیزان رشته های ذیل به همراه نیم سال اول 93-94 به سایت افزوده شد : روانشناسی عمومی (چندبخشی) با کد رشته 121723- روانشناسی با کد رشته 121728- روانشناسی عمومی با کد رشته 121710