تخصیص 40 بورسیه به دانشجویان دختر افغان قابل تقدیر است

وزیر تحصیلات عالی افغانستان:

وزیر تحصیلات عالی افغانستان با عنوان اینکه دانشگاه پیام نور دانشگاهی مطرح در افغانستان است که دانشجویان بسیاری را در این کشور تربیت می کند، از تخصیص 60 بورسیه به دانشگاه افغانستان با اولویت بانوان قدردانی کرد.
وی در دیدار با رئیس دانشگاه پیام نور تصریح کرد: وزارت تحصیلات عالی افغانستان برنامه های مهمی برای جذب بیشتر دانشجویان دختر و فراهم کردن بسترهای تحصیلات عالی برای آنها دارد و اختصاص 40 بورسیه از سوی دانشگاه پیام نور به دانشجویان دختر افغانستان ارزشمند است.
مومند اظهار داشت : وزارت تحصیلات عالی افغانستان در زمینه چاپ و نشر کتاب ، تجهیز کتابخانه ها، ایجاد کتابخانه های الکترونیکی، آموزش مجازی و از راه دور نیازمند کمک دانشگاه های ایران و به ویژه دانشگاه پیام نور است.
وی با بیان اینکه دولت افغانستان با دولت همزبان ایران رابطه ای دوستانه دارد، اظهار داشت: ما دارای مشترکات زیادی در زمینه های فرهنگی، دینی و زبانی هستیم که برای تحکیم این روابط می توانیم در حوزه آکادمیک همکاریهای بیشتری داشته باشیم.