محمدعلی داوریار سرپرست دانشگاه پیام نور خراسان رضوی شد

با حکم رئیس دانشگاه پیام نور؛

محمد علی داوریار در حکمی از سوی علی اصغر رستمی ابوسعیدی رئیس دانشگاه پیام نور به عنوان سرپرست دانشگاه پیان نور استان خراسان رضوی منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی، در حکم وی آمده است: امید است با استمداد از عنایات حق تعالی ، درایت و تدبیر و بهره مندی از همکاران ارجمند، در راه تحقق اهداف دانشگاه و خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، موفق و موید باشید.