کسب رتبه اول عضو علمی پیام نور در دهمین همایش دیرینه شناسی ایران

افتخاری کشوری برای عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور خراسان رضوی

در دهمین همایش دیرینه شناسی ایران ، رتبه اول کتاب سال به عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور خراسان رضوی تعلق گرفت. 
به گزارش روابط عمومی دانشگاه ، دکتر عبدالمجید موسوی نیا عضو هیات علمی دانشگاه پیام نورمرکز مشهد خراسان رضوی با تالیف کتاب دیرین بوم شناسی در دهمین همایش دیرینه شناسی ایران ، حائز رتبه اول کتاب سال دیرینه شناسی کشور شد . 
گفتنی است در این مراسم ، از سوی دکتر علیرضا عاشوری رئیس انجمن دیرینه شناسی ایران لوح تقدیری به وی اهدا شد.