مدیران ورزشی درجذب برندها و تولید کنندگان برای میادین ورزشی اهتمام ورزند

مدیرکل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور:

مدیرکل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور در کارگاه بازاریابی رسانه دراولین همایش آموزش تخصصی خبرنگار ورزشی گفت : با توجه به اینکه همه برندها وتولید کنندگان مشتاق هستند تا تبلیغات خود را تحت لوای برنامه ها ومسابقات ورزشی انجام دهند مدیران ورزشی کشور می توانند با جذب آنها برای تبلیغات در میادین ورزشی اهتمام ورزند.
دکترعبدالمهدی نصیرزاده مهم ترین منابع مالی در ورزش را حامیان مالی، حق پخش تلویزیونی، صدور مجوز وبلیط فروشی عنوان کرد وافزود : شکل اجرایی قانون حق پخش تلوزیونی درکشور ما چیزی متفاوت ازروند مرسوم بین المللی آن است که جای بسی بحث وتامل دارد .
عضو مجمع مربیان فدراسیون جهانی کشتی ، بازاریابی ورزشی ورسانه را دو عامل بسیار مرتبط به هم دانست و گفت : اگر مسابقات ازطریق رسانه ها پوشش داده شوند به طور حتم حامیان مالی به سمت ورزش و تبلیغات ورزشی روی می آورند .
دکترنصیرزاده با اشاره به تجربه موفق جذب حامیان مالی درفدراسیون بدنسازی ازمدیران ورزش کشورخواست با توجه به کمبود منابع مالی وسند اقتصاد مقاومتی به مقوله بازاریابی درسازمان های خود توجه واهتمام بیشتری بورزند.
عضو هیئت رئیسه فدراسیون ورزش های دانشگاهی در ادامه خاطر نشان ساخت : بازاریابی ورزشی یک فرآیند است که بایستی این فرآیند یا به عبارتی فرهنگ بازاریابی ورزشی درسازمان های ورزش کشورمان نهادینه شود .
عضو شورای تخصصی مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور در پایان گفت : امروزه اکثر کشورهای پیشرو در ورزش توانسته انددر بازاریابی ورزشی به خوبی عمل کنند واز این طریق منافع مالی ذی نفعان ورزش را فراهم آورند .