اعلام تاریخ جلسات آزمون علمی دکتری 98

بنا بر اعلام دانشگاه پیام نور فرایند برگزاری جلسات مصاحبه علمی آزمون دکتری تخصصی سال جاری از تاریخ 18 خرداد لغایت 17 تیر 98 است