امکان انتخاب واحد مجدد ترم تابستان

طبق خبر اعلامی, امکان انتخاب واحد ترم تابستان ۹۸ , مجددا در روز های دوازدهم و سیزدهم مرداد میسر می گردد.دانشجویان متقاضی می توانند با مراجعه حضوری به مرکز مربوطه از طریق کارشناس رشته یا کاربر ارشد مرکز نسبت به این امر اقدام نمایند