امکان انتخاب واحد دربازه حذف و اضافه

با توجه به اطلاعیه دانشگاه در بازه حذف و اضافه که تا بیستم مهرماه می باشد امکان ثبت نام برای دانشجویانی که تاکنون انتخاب واحد نکرده اند نیز میسر می باشد.