آخرین فرصت جهت انتخاب واحدترم مهر98

آخرین مهلت انتخاب واحد تا تاریخ 27 مهرماه می باشد.لطفا در اسرع وقت اقدام نمایید.