زمان برگزاری امتحانات لغو شده پیام نور

امتحانات لغو شده روز پانزدهم دی ماه در بیست و پنجم دیماه برگزار می شود.ضمن آنکه امتحانات برگزار شده در شانزدهم دی ماه در روز بیست و هشتم و هفدهم دی ماه در روز بیست و نهم برگزار می شود.
توجه:
ساعت برگزاری آزمون مجدد همان ساعت اولیه تعیین شده است.