زمان حذف و اضافه ترم بهمن 98

بنابر اعلام دانشگاه پیام نور,امکان حذف و اضافه برای نیم سال دوم سال تحصیلی 98-99 از شنبه ((بیست و ششم بهمن)) تا چهارشنبه ((هفتم اسفندماه)) از طریق سیستم گلستان به آدرس reg.pnu.ac.ir امکان پذیر است.
دانشجویانی هم که تا کنون انتخاب واحد نکرده اند در این بازه می توانند انتخاب واحد خود را به انجام رسانند.