تمدید مجدد مهلت انتخاب واحد ترم تابستان 99

»»بنابراعلام پیام نور,مهلت انتخاب واحد ترم تابستان جاری تا بیست و هفتم  تیرماه در سامانه ی گلستان تمدید شد.