نکاتی درباره نحوه انتخاب واحد ترم تابستان نودونه

»»باتوجه به اینکه دروس ترم تابستان نودونه به صورت منطقه ای ارایه شده است,در هنگام انتخاب واحد به نام مرکز ارایه درس که در لیست واحدها درج شده است توجه نمایید تا با خطای “عدم رعایت مرکز” مواجه نشوید.
»»دروس زبان و فارسی عمومی برای کل کشور از طریق مرکز آموزش های الکترونیک ارایه می شود و کلاس ها نیز در بستر lms.pnu.ac.ir برگزار خواهد شد.بنابراین در لیست انتخاب واحد شما نام مرکز ارایه این دو درس ((مرکز آموزش الکترونیکی)) درج شده است.