شرایط شرکت در آزمون های مجدد ترم تابستان نودونه

»»بنابراعلام پیام نور,دانشجویانی که بر اساس لاگ سیستم برگزاری آزمون در جلسه امتحان آنلاین  روز اول و دوم ترم تابستان شرکت داشته اند اما پاسخ نامه آنها ارسال نشده یا دچار خطا شده است می توانند در آزمون های مجدد شرکت نمایند.
⭕️افرادی که در روزهای ذکر شده پاسخنامه آنها ارسال شده است و یا در جلسه آزمون غایب بوده اند امکان شرکت در آزمون مجدد را ندارند.البته برخی دانشجویان با وجود اینکه از سیستم  خطای عدم ارسال پاسخنامه را دریافت کرده اند پاسخنامه آنها توسط از طریق سامانه به مرکز سنجش و آزمون ارسال شده است.
»»همه دانشجویان که در نوبت سوم روز اول آزمون داشته اند امکان شرکت در آزمون مجدد را داشته اند چرا که سامانه در این نوبت دچار مشکل بوده است,البته در صورت شرکت در امتحان نمره آزمون مجدد آنها در سیستم گلستان ثبت می شود.