خطای عدم تولید سرترم در سیستم گلستان

اگر هنگام مراجعه به سیستم گلستان جهت انتخاب واحد با خطای ((سر ترم شما در ترم جاری تولید نشده است.امکان ثبت نام وجود ندارد)) مواجه شدید,لطفا توجه داشته باشید که سرترم توسط  واحد/مرکز شما بایستی ایجاد شود.. بنابراین برای  پیگیری علت و رفع این مشکل باید با دانشگاه خود تماس حاصل نمایید.