ثبت نام پذیرفته شدگان در مقطع کارشناسی بدون کنکور1399:

✳️کلیه پذیرفته شدگان  در مقطع کارشناسی صرفا سوابق تحصیلی پیام نور,باید در بازه بیست نهم مهرماه تا دهم آبان ماه 99 با مراجعه به سیستم گلستان به نشانی reg.pnu.ac.ir نسبت به ثبت نام غیرحضوری,اقدام نمایند.