افزایش تعداد ساعات آزمون آزمایشی دروس عمومی پیام نور

✳️بنابراعلام پیام نور,با توجه به استقبال بیش از انتظار دانشجویان  برای شرکت در آزمون آزمایشی دروس عمومی  در روز بیست وچهارم آذرماه جاری و جهت بهره برداری حداکثری از نتایج آزمون مذکور ,تعداد آزمون های آزمایشی که پیش از این برای تنها یک نوبت برنامه ریزی شده بود به  چهار نوبت در ساعت های 10:00,12:00,14:00,16:00 افزایش یافت.