عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور استان تهران در فهرست سرآمدان علمی کشور قرار گرفت

علیرضا صفارزاده؛ محقق‌سرآمد رشته نانو الکترونیک محاسباتی و استاد دانشگاه استان پیام‌نور تهران در فهرست 100 نفر از سرآمدان علمی کشور قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی، این فهرست توسط فدراسیون سرآمدان علمی ایران و زیرنظر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و با هدف دستیابی به مرجعیت علمی جهانی آماده شده است. 

فدراسیون سرآمدان علمی ایران مطابق آیین نامه این فدراسیون برای حمایت از دستاوردهای علمی معتبر، 100 نفر از سرآمدان علمی کشور را در قالب دو گروه الف و ب شناسایی و گرنت های پژوهشی و آزمایشگاهی به آنها پرداخت کرده است.
انتشار حداقل یک مقاله در مجلات برتر به عنوان نویسنده مسئول و قرار گرفتن در بین 100 محقق سرآمد با توجه به امتیاز کسب شده از فرمول خاص این فدراسیون از جمله شرایط لازم برای دریافت گرنت از فدراسیون می باشد.
دکتر علیرضا صفارزاده هم اکنون با گروه فیزیک دانشگاه سایمون فریزر کانادا همکاری دارد و 7 مقاله علمی ارائه نموده که دارای ضریب تاثیر بالای 5/3 بوده است.
دکتر صفارزاده ایده راه‌اندازی فدراسیون سرآمدان علمی را مناسب توصیف کرد و این اقدام را یکی از راه‌های ایجاد فرهنگ کارگروهی نامید . 
وی گفت: این فدراسیون می تواند منجر به اجرایی شدن بسیاری از طرحها و پروژه های تحقیقاتی تاثیر گذار شود که تا کنون بواسطه نبود منبع حمایتی به حال خود رها شده اند.