برگزاری تریبون آزاد با موضوع مد و مدگرایی در دانشگاه پیام نور فراهان

تریبون آزاد با موضوع مد و مدگرایی به چه قیمتی در دانشگاه پیام نور فراهان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه؛حسین صادق نژاد ،رییس دانشگاه، بااشاره به مد گرائی ، و در تحلیلی علت گرایش به مد و فرهنگ غیر خودی را ناشی از تعارضات، سرخوردگی هاو نارضایتی های اجتماعی و به خاطر گریز از تکرار و ارضای حس نوجویی و تنوع طلبی جوانان و نوجوانان دانست.

 دانشجویان نیز نظرات خود را دراین  خصوص  عنوان کرده و  انگیزه برخی از جوانان و نوجوانان در پیروی از مدرامیل به همرنگی با دیگران خصوصاً همسالان خود و میل به متمایز بودن دانستند .