گزارش تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی در دبیرخانه هیات اجرایی جذب

رئیس دبیرخانه هیات اجرایی جذب دانشگاه پیام نور اعلام کرد:

دکتر طالشی با اشاره به تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی در دبیرخانه هیات اجرایی جذب گفت: بر اساس فرایند اجرایی تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی در دبیرخانه هیات اجرایی جذب، در آخرین جلسه این هیات، با تبدیل وضعیت استخدامی 11 عضو علمی از قراردادی به پیمانی و 2 عضو علمی از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی موافقت شد.