زمان معرفی به استاد ترم تابستان 99

»»دانشجویانی که ((واجد شرایط معرفی به استاد ))می‌باشند (به استثناء دروس عملی) می‌توانند دروس مورد نظر را با توجه به تقویم آموزشی پیام نور از شانزدهم تیرماه جاری از طریق  سیستم گلستان خود انتخاب نمایند.
»»بعد از اطمینان از واجد شرایط بودن, از مسیر زیر در کاربری گلستان خود نسبت به ثبت درخواست خود اقدام نمایید:
پیشخوان خدمت–شخصی–درخواست اخذ درس مطالعه آزاد توسط دانشجو