اطلاع از تعداد واحدهای درسی گذرانده شده و باقیمانده

✳️برای مشاهده تعداد واحدهای گذرانده شده و باقیمانده از چارت رشته خود می توانید با مراجعه به کاربری خود در سیستم گلستان  به نشانی reg.pnu.ac.ir با استفاده از گزارش 272 اقدام به مشاهده واحدهای گذرانده شده و باقیمانده خود نمایید.برای آشنایی بیشتر با نحوه استفاده از این گزارش می توانید ویدئو زیر را مشاهده کنید:

https://rizy.ir/njy8y